ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

pályázatra jelentkezők részére

A MARKET vállalkozáscsoport tagjai, nevezetesen

 

 • MARKET ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 14776355-2-44, Cg. 01 10 046383, e-mail: marketiroda@market.hu, honlap: www.market.hu, tel.: + 36 1 279 2727),
 • MORATUS Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 13327824-2-41, Cg. 01 09 729632, e-mail: info@moratus.hu, honlap: www.moratus.hu, tel.: + 36 1 883 0240),
 • VILATI SZERELŐ Villanyszerelő és Ipari Automatizálási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 25440661-2-41, Cg. 01 10 048698, e-mail: vilati@vilati.hu, honlap: www.vilati.hu, tel.: + 36 1 880 4700),
 • MARKET ÉPÜLETSZERVIZ Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 12254550-2-41, Cg. 01 09 569362, e-mail: marketszerviz@market.hu, honlap: www.marketszerviz.hu, tel.: + 36 1 466 4827),
 • LEAN TECH Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 23746820-2-41, Cg. 01 09 976350, e-mail: iroda@leantech.hu, honlap: www.leantech.hu, tel.: + 36 1 279 2727),
 • OKM Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 11313667-2-41, Cg. 01 09 913316, e-mail: okmkft@okmkft.hu, honlap: www.okmkft.hu, tel.: + 36 36 1 883 0238),
 • MCM Beton Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 25720138-2-41, Cg. 01 09 285531, e-mail: marketiroda@market.hu, tel.: +36 1 279 2727),
 • Valép Padló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6090 Kunszentmiklós, V. kerület 24., adószám: 26748405-2-03, Cg. 03 09 132742, e-mail: valepkft@gmail.com),
 • Prebeton Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 12097593-2-41, Cg. 01 10 046330, e-mail: marketiroda@market.hu),
 • INERTTT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 26512312-2-41, Cg. 01 09 329552, e-mail: marketiroda@market.hu)

 

mint közös adatkezelők (továbbiakban együtt: „Adatkezelő”) összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi, a GDPR 13. és 14. cikkeinek megfelelő adatkezelési tájékoztatást adják a

 

„Market 21 Days”

 

fantázianevű pályázati eljáráshoz kapcsolódóan.

 

Az adatkezelés célja

A személyes adatokat az adatkezelő, a pályázókkal való kapcsolattartás (1), a pályázók azonosítása (2), a pályázat nyertesének kihirdetése (3), valamint a pályázati eljárás és a MARKET vállalkozáscsoport népszerűsítése (4) céljából kezeli.

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja adatcsoportonként, illetve a pályázati eljárás előrehaladása során változhat.

 

 1. Az adatkezelő az Önre vonatkozó alábbi személyes adatokat a pályázatra való jelentkezést követően kezeli azzal, hogy az adatkezelés az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződéses adatkezelés):
 •   kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím);
 •   életkorra, végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok;
 •   diákigazolvány másolata a hallgatói jogviszony igazolására.

 

Ön személyes adatait nem köteles megadni az adatkezelőnek, az adatok megadásának elmaradása esetén azonban a pályázatban nem vehet részt.

 

 1. Az adatkezelő az alkalmasságra vonatkozó személyes adatokat jogi kötelezettsége teljesítése érdekében kezeli (törvényi adatkezelés).

 

 1. Az adatkezelő valamennyi fenti személyes adatot, valamint a pályázathoz kapcsolódóan készült esetleges fénykép- és videófelvételeket az Ön kifejezett hozzájárulása alapján is tárolja és kezeli. (adatkezelés hozzájárulás alapján).

 

A pályázat benyújtásával az Ön hozzájárulása megadottnak tekintendő, mely hozzájárulást ugyanakkor a pályázati eljárás során, illetve azt követően bármikor visszavonhat. A hozzájárulás visszavonása esetén személyes adatai kezelése kizárólag a pályázati eljárás lebonyolítására korlátozódik, ekként személyes adatai a pályázati eljárás és a MARKET vállalkozáscsoport népszerűsítése céljából nem kerülnek hasznosításra.

 

Adatbiztonság, a személyes adatok törlésének időpontja

Az adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

Az eredményhirdetés során készült fényképfelvételek és a pályázók neve kivételével a személyes adatokhoz hozzáféréssel kizárólag a pályázati eljárásban résztvevő munkatársak rendelkeznek, és azok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén személyes adatai a pályázat lebonyolítását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

Adatfeldolgozó

 

Az adatkezelő a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Republic Group Communication Kft. (Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51. 5. em. 2., adószám: 25956379241, cégjegyzékszám: 01 09 298435) -t amely külön adatfeldolgozói megállapodás alapján, az Ön adatainak kezelése során adatfeldolgozóként jár el.

 

Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

Ön jogosult arra, hogy

 1. a) az adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;
 2. b) az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;
 3. c) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;
 4. d) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
 •   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 •   Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •   Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 •   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 •   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

 1. e) kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben
 •   Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 •   az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 •   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. f) az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
 2. g) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Jogorvoslat

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Adatkezelő tétlensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az adatkezelővel szemben polgári peres eljárást is kezdeményezhet.

 

Miként tudja érvényesíteni az adatkezeléssel kapcsolatos jogait?

 

Az Adatkezelő csak abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, amennyiben kérelme az Adatkezelő adatvédelmi felelőse részére kerül írásban benyújtásra, vagy elektronikus úton megküldésre a 1037 Budapest, Bojtár utca 51. postai, vagy gdpr@market.hu  e-mail címre.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a rosszhiszeműen, vagy visszaélésszerűen ismételten előterjesztett kérelmek teljesítéséért eljárási költséget (adminisztratív díjat) számítson fel.